Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego beautyconnect.pl

 

I. Definicje Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 

1. "ELLIN" — Justyna Gwiazda-Wapińska prowadząca indywidualną działalność gospodarczą pod firmą "ELLIN" Justyna Gwiazda-Wapińska z siedzibą w Warszawie (02-703), przy ul. Bukowińskiej 24A lok 164, posiadająca NIP 7742991076 oraz REGON 142115517, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem kontakt@beautyconnect.pl.

2. Serwis beautyconnect.pl — prowadzony przez ELLIN w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia, dostępny w domenie internetowej beautyconnect.pl.

3. Ogłoszenie — sporządzone przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenie dotyczące sprzedaży sprzętu bądź usługi (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w serwisie beautyconnect.pl., na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

4. Użytkownik — Ogłoszeniodawca, a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu beautyconnect.pl.

5. Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, która w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z ELLIN umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie beautyconnect.pl i korzysta z usług świadczonych w ramach serwisu beautyconnect.pl.

6. Konto Ogłoszeniodawcy — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie beautyconnect.pl na rzecz Ogłoszeniodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu beautyconnect.pl poprzez zamieszczanie Ogłoszeń, a także gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu beautyconnect.pl. Dostęp do Konta Ogłoszeniodawcy zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę unikalny adres e-mail (login) i wprowadzone przez Ogłoszeniodawcę w czasie rejestracji w Serwisie beautyconnect.pl hasło.

7. Cennik — zestawienie ustalanych przez ELLIN opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu beautyconnect.pl, określające przedziały cenowe, których wysokość uzależniona jest od czasu emisji Ogłoszenia, a także wybranych przez Ogłoszeniodawcę opcji promowania lub wyróżnienia Ogłoszenia. Cennik stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8. Przedmiot Ogłoszenia — elementy wyposażenia gabinetów kosmetycznych, SPA lub salonów fryzjerskich, a także same lokale i inne towary, usługi bądź dzieła z zakresu szeroko związanego z prowadzeniem gabinetów kosmetycznych, SPA lub salonów fryzjerskich, które zgodnie z decyzją ELLIN mogą być przedmiotem obrotu w serwisie beautyconnect.pl w ramach jednej z 5 kategorii, tj. "Praca – dam/szukam", "Edukacja", "Sprzedaż", "Usługi" oraz "Szukam".

9. Regulamin — niniejszy Regulamin.

10. Polityka Prywatności — skierowane do Ogłoszeniodawców informacje dotyczące tego, jakie dane osobowe są gromadzone przez ELLIN jako administratora danych osobowych Ogłoszeniodawców w związku z zamieszczeniem przez nich Ogłoszeń w Serwisie beautyconnect.pl i jak dane te będą wykorzystywane. Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

II. Postanowienia wstępne

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez "ELLIN" usług na rzecz użytkowników Internetu, w tym przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą hurtową i detaliczną wyposażenia gabinetów kosmetycznych, SPA oraz salonów fryzjerskich, polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie beautyconnect.pl oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu beautyconnect.pl przez Użytkowników.

2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu beautyconnect.pl jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

 

III. Ogólne warunki korzystania z Serwisu beautyconnect.pl

 

1. Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy, który samodzielnie ustala jego treść w ramach funkcjonalności dostępnych w Serwisie beautyconnect.pl.

2. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Przedmiotu Ogłoszenia, ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto.

3. Czas emisji Ogłoszenia w Serwisie beautyconnect.pl określa Ogłoszeniodawca w ramach opcji dostępnych w Cenniku, przy czym czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie (powtórna aktywacja, o której mowa w pkt. V.8. Regulaminu poniżej).

4. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu ceną bądź zawarcia innego rodzaju umowy dotyczącej Przedmiotu Ogłoszenia.

5. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia Przedmiotu Ogłoszenia), a poprzez zamieszczenie Ogłoszenia oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów ELLIN oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. ELLIN nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

6. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu beautyconnect.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody ELLIN i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również nie może naruszać interesów ELLIN lub Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie beautyconnect.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak również poza Internetem. Zabronione jest także wykorzystywanie oznaczeń Serwisu beautyconnect.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez pisemnej zgody ELLIN.

 

IV. Założenie Konta Ogłoszeniodawcy

 

1. Założenie Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie beautyconnect.pl wymaga spełnienia przez Ogłoszeniodawcę łącznie następujących warunków:

a) poprawnej rejestracji Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie beautyconnect.pl,

b) akceptacji treści Regulaminu,

c) wyrażenia zgody na przetwarzanie przez ELLIN danych osobowych Ogłoszeniodawcy zgodnie z Polityką Prywatności,

d) braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Ogłoszeniodawcy dokonaną przez ELLIN,

e) aktywowania Konta Ogłoszeniodawcy za pomocą linku aktywacyjnego wysłanego przez ELLIN na wskazany przez Ogłoszeniodawcę adres e-mail.

2. ELLIN może uzależnić aktywowanie Konta Ogłoszeniodawcy oraz dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu beautyconnect.pl od przesłania przez Ogłoszeniodawcę na adres siedziby ELLIN dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Ogłoszeniodawcę w ustawieniach Konta Ogłoszeniodawcy.

3. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta Ogłoszeniodawcy.

4. Każdy Ogłoszeniodawca może zarejestrować jedno Konto Ogłoszeniodawcy w Serwisie beautyconnect.pl.

 

V. Zamieszczanie i edycja Ogłoszenia. Dezaktywacja Ogłoszeń

 

1. ELLIN świadczy usługi polegające na udostępnieniu Ogłoszeniodawcom (tj. wyłącznie Użytkownikom posiadającym Konto Ogłoszeniodawcy) możliwości emisji Ogłoszeń w Serwisie beautyconnect.pl. Zawarcie pomiędzy Ogłoszeniodawcą a ELLIN umowy w przedmiocie emisji Ogłoszenia następuje w momencie otrzymanie przez Ogłoszeniodawcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. V.9.a) poniżej.

2. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu beautyconnect.pl, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe.

3. Złożenie dyspozycji dodania Ogłoszenia w Serwisie beautyconnect.pl następuje w momencie prawidłowego przepisania przez Ogłoszeniodawcę kodu zabezpieczającego z obrazka.

4. Niezamieszczenie przez Ogłoszeniodawcę w Ogłoszeniu danych w polach oznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie beautyconnect.pl.

5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt VIII.1. poniżej, Emisja Ogłoszenia następuje po spełnieniu warunków określonych w pkt IV.1. powyżej, pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia oraz zaksięgowania przez ELLIN płatności za Ogłoszenie dokonanej zgodnie z postanowieniami Cennika oraz pkt. VIII Regulaminu poniżej. Postanowienia to znajduje odpowiednia zastosowanie do powtórnej aktywacji tego samego Ogłoszenia.

6. W okresie emisji danego Ogłoszenia niedostępna jest możliwość dostępu do jego treści i edycji Ogłoszenia.

7. Ogłoszeniodawca może usunąć Ogłoszenie w dowolnym, wybranym przez siebie momencie. Usunięcie Ogłoszenia po dacie, w której zgodnie z ust. 5 powyżej rozpoczęła się emisja Ogłoszenia, nie ma wpływu na wysokość opłaty za Ogłoszenie, tj. nie daje Ogłoszeniodawcy prawa żądania zwrotu części opłaty związanej z niewykorzystanym okresem emisji Ogłoszenia.

8. Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 7 dni od dnia zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości kolejnej emisji tego samego ogłoszenia, co oznacza, że po upływie 7 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje trwale usunięte z Serwisu beautyconnect.pl, bez możliwości jego powtórnej aktywacji.

9. Ogłoszeniodawca zostanie każdorazowo powiadomiony na adres e-mail wskazany na Koncie Ogłoszeniodawcy o:

a) złożeniu dyspozycji dodania Ogłoszenia bądź powtórnej aktywacji Ogłoszenia;

b) zaksięgowaniu płatności;

c) dacie rozpoczęcia emisji i wygaśnięcia emisji Ogłoszenia;

d) na 2 dni przed wygaśnięciem emisji – o zbliżającym się terminie wygaśnięcia emisji Ogłoszenia w Serwisie beautyconnect.pl;

e) na 2 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej – o zbliżającym się terminie trwałego usunięcia Ogłoszenia z Serwisu beautyconnect.pl, bez możliwości jego powtórnej aktywacji.

 

VI. Promowanie ogłoszeń

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt VIII.1. poniżej, Ogłoszenia mogą być prezentowane przy wykorzystaniu płatnych usług dodatkowych opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu (Cennik).

2. Usługi wyróżniania lub promowania Ogłoszeń udostępniane są Ogłoszeniodawcom na wybrane okresy emisji Ogłoszenia, określone w Cenniku.

 

VII. Zasady odpowiedzialności

 

1. ELLIN umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę.

2. ELLIN nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. ELLIN nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Przedmiotów Ogłoszeń, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność Użytkowników do realizacji transakcji związanej z danym Ogłoszeniem.

3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego istotne zaniżenie bądź zawyżenie wartości Przedmiotu Ogłoszenia, manipulację słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, nagminne wystawianie Ogłoszeń w niewłaściwej kategorii, zamieszczanie w Ogłoszeniu danych kontaktowych innych niż zawarte na Koncie Ogłoszeniodawcy lub podanie w Ogłoszeniu informacji wprowadzających w błąd. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez ELLIN stosownych działań, które obejmować mogą m.in. usunięcie Ogłoszenia, a także zawieszenie świadczenia usług w ramach Serwisu beautyconnect.pl i blokadę danego Konta Ogłoszeniodawcy.

4. ELLIN ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

a) powszechnie uznane za obraźliwe;

b) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;

c) naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej;

d) szkodzące ELLIN lub innym podmiotom;

e) wprowadzające w błąd; We wskazanych powyżej przypadkach Ogłoszeniodawcy nie przysługuje rekompensata z tytułu usuniętych Ogłoszeń.

5. ELLIN nie odpowiada ponadto za:

a) brak zainteresowania Przedmiotem Ogłoszenia; b) realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących Przedmiotu Ogłoszenia;

c) składane drugiej stronie transakcji oświadczenia Użytkownika;

d) działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od ELLIN i Serwisu beautyconnect.pl;

e) działanie siły wyższej.

6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu beautyconnect.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych ELLIN lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych lub praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

 

VIII. Opłaty

 

1. Do 30.03.2016 dodawanie Ogłoszeń w Serwisie beautyconnect.pl jest bezpłatne.

2. Począwszy od dnia 01 Kwietnia 2016 roku usługi świadczone w ramach Serwisu beautyconnect.pl na rzecz Ogłoszeniodawców są płatne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Opłaty związane z emisją Ogłoszenia naliczane są zgodnie z taryfikatorem określonym w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Wysokość opłaty za Ogłoszenie ustalana jest według wybranego przez Ogłoszeniodawcę czasu emisji Ogłoszenia oraz ewentualnych dodatkowych usług w ramach promowania lub wyróżniania Ogłoszenia.

5. Regulowanie płatności jest możliwe poprzez system PayU oraz przelew na rachunek bankowy wskazany przez ELLIN w Serwisie beautyconnect.pl. Ze względu na bezpieczeństwo transakcji ELLIN nie przewiduje płatności za Ogłoszenie przy pomocy kart kredytowych.

6. Ogłoszeniodawca ma możliwość zawnioskowania o wystawienie przez ELLIN faktury za usługi świadczone w ramach Serwisu beautyconnect.pl. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem danych Ogłoszeniodawcy zamieszczonych na Koncie Ogłoszeniodawcy. Zmiana danych do faktury jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Działu Obsługi Użytkownika Serwisu beautyconnect.pl.

 

IX. Zasady prywatności i poufności

 

1. ELLIN gromadzi i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

2. Dane osobowe Ogłoszeniodawców takie jak imię, nazwisko, telefon, adres e-mail nie będą widoczne dla innych Użytkowników. Co do zasady w Serwisie beautyconnect.pl widoczna będzie wyłącznie firma bądź nazwa Ogłoszeniodawcy, a dodatkowe dane wyłącznie w przypadku ich samodzielnego zamieszczenia przez Ogłoszeniodawcę przy formułowaniu treści Ogłoszenia.

3. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.

4. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu beautyconnect.pl umowach.

 

X. Postępowanie reklamacyjne

 

1. Usunięcie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w czasie trwania wybranego przez Ogłoszeniodawcę okresu emisji Ogłoszenia nie stanowi podstawy do żądania przez Ogłoszeniodawcę zwrotu części opłaty za niewykorzystany okres emisji Ogłoszenia.

2. Ogłoszeniodawca ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez ELLIN usług świadczonych w ramach Serwisu beautyconnect.pl, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu beautyconnect.pl, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć.

3. Reklamacje należy zgłaszać ELLIN za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@beautyconnect.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać dane Ogłoszeniodawcy (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, ELLIN zwróci się do Ogłoszeniodawcy o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.

7. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, ELLIN zawiadomi o tym Ogłoszeniodawcę wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.

8. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji.

9. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Ogłoszeniodawcy nie będą rozpatrywane.

 

XI. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 

1. Świadczenie usług w ramach Serwisu beautyconnect.pl ma charakter ściśle związany z emisją poszczególnych Ogłoszeń.

2. ELLIN zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy dotyczącej emisji danego Ogłoszenia bądź Ogłoszeń z Ogłoszeniodawcą, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.

3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji ELLIN, o której mowa w pkt X.2. powyżej, Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie beautyconnect.pl bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody ELLIN.

 

XII. Zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez ELLIN. O zmianach i o terminach ich wejścia w życie, ELLIN poinformuje Ogłoszeniodawców na stronie internetowej Serwisu beautyconnect.pl oraz drogą elektroniczną na adresy email wskazane na aktywnych Kontach Ogłoszeniodawców.

2. Zmiany Regulaminu lub Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu beautyconnect.pl oraz poinformowania drogą elektroniczną Ogłoszeniodawców posiadających Konta Ogłoszeniodawców. Usługi aktywowane przez Ogłoszeniodawców przed wejściem w życie zmian Regulaminu lub Cennik będą świadczone na dotychczasowych warunkach.

3. Ogłoszeniodawca przy pierwszym logowaniu w Serwisie beautyconnect.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu lub Cennika, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.

4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu lub Cennika Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@beautyconnect.pl. Skutkiem złożenia oświadczenia w tym przedmiocie będzie usunięcie Konta Ogłoszeniodawcy z Serwisu beautyconnect.pl.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu beautyconnect.pl.

2. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a ELLIN w związku z emisją danego Ogłoszenia, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu beautyconnect.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu beautyconnect.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

4. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Cennik

Załącznik nr 2 Polityka Prywatności

 

Załącznik nr 1

Cennik dla Ogłoszeniodawców 1.

Ogłoszenia podstawowe: 7 dni – 9,99 14 dni – 15,99 30 dni – 25,99

2. Dodatkowe opcje wyróżnienia i promowania Ogłoszeń dostępne w Serwisie beautyconnect.pl: 

Góra kategorii 7 dni – 19,99 14 dni – 29,99 30 dni – 49,99 

Pilne 7 dni – 9,99 14 dni – 15,99 30 dni – 25,99 

Podświetlenie 7 dni – 15,99 14 dni – 25,99 30 dni – 35,99

Załącznik nr 2 Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu beautyconnect.pl, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Justyna Gwiazda-Wapińska prowadząca indywidualną działalność gospodarczą pod firmą "ELLIN" Justyna Gwiazda-Wapińska z siedzibą w Warszawie (02-703), przy ul. Bukowińskiej 24A lok 164, posiadająca NIP 7742991076 oraz REGON 142115517.

2. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez ELLIN zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez ELLIN usług oraz w celu ich realizacji.

4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez ELLIN za ich zgodą w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa ELLIN, a także związanych ze świadczeniem usług przez ELLIN. Zgoda może być przez Użytkownika w każdym czasie odwołana.

5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych mechanizmów Serwisu beautyconnect.pl wymaga od Użytkowników wypełnienia formularza kontaktowego. Dotyczy to wysyłki zapytania ofertowego w odniesieniu do Ogłoszenia. W formularzu kontaktowym zamieszczane są, poza informacjami dotyczącymi wybranej przez Użytkownika usługi, informacje o zainteresowanym Użytkowniku: nr telefonu i adres e-mail.

6. ELLIN zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy ELLIN zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez ELLIN danych osobowych innemu niż ELLIN administratorowi danych.

8. ELLIN może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez ELLIN jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec ELLIN lub jeśli ELLIN otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez ELLIN podmiotom trzecim, w zakresie i w celu niezbędnym dla realizacji tych usług świadczonych na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu beautyconnect.pl.

10. Dane osobowe Ogłoszeniodawców, dokonujących płatności on-line za świadczone przez ELLIN usługi, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje: a) w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za usługi świadczone w ramach Serwisu beautyconnect.pl, b) niezwłocznie po wyborze przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie beautyconnect.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

11. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez ELLIN przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

12. W przypadku uzyskania przez ELLIN wiadomości o korzystaniu przez ogłoszeniodawców z Serwisu beautyconnect.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, ELLIN może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

13. ELLIN wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Użytkowników i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14. ELLIN stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających strony Serwisu beautyconnect.pl, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Serwisu beautyconnect.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu beautyconnect.pl może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików "cookies" określa Informacja o Cookies zamieszczona pod następującym adresem: beautyconnect.pl